• News
  • Blabur Banyumas BETHIK MANGAN MANGGAR

Blabur Banyumas BETHIK MANGAN MANGGAR


Kedadean kuwe wis kepetung jaman ja mejuja utawa wis jaman kuna lereng. Ora kuna lereng kepriwe wong kedadeyane wis luwih sekang 100 tahun kepungkur!

Blabur Banyumas kuwe mikine sekang anane udan sing langka pedhote ngguyur tlatah (wektu kuwe) Kadipaten Banyumas. Wektu kuwe sing dadi Bupati Banyumas Raden Adipati Cakranegara I (1861-1879), Bupati Banyumas sing kaping XII.

Tanggal 21 nganti 23 Pebruari dina Kemis Wage, Jum’at Kliwon nganti Sabtu Manis mujudake blabur sing gedhene ora mekakat. Telung ndina telung mbengi sawise pirang ndina sedurunge diguyur udan, Banyumas blabur. Tlatah Banyumas seamban-amban keblaburan banyu Kali Serayu. Banyumas wis ora petha maning wujude. Ora ana apa-apa sing keton. Umah, wis ora ana sing keton. Kabeh kena blabur !

Blabur Banyumas, kondhange kaya kuwe. Dudu banjir serayu ! Banyumas malik dadi segara, manungsa sing slamet aran nyawa saringan. Wektu kuwe wong sing teyeng slamet kuwe sing teyeng manjat papan sing paling ora duwure lewih sekang wit kelapa, lewih sekang pitung meteran, kuwe bae ari ora kendhang ketabrak banyu sing miline ora etungan bantere.

Sing sasat bisa mrojol sekang selaning garu yakuwe sing padha manggon ana sakiwa tengene kabupaten. Embuh kepriben carane wong-wong sing btuhe slamet padha manjat payon Pendhapa “Si Panji”, arane pendhapa Kabupaten Banyumas kuwe.

Selawase telung ndina, telung mbengi sing padha golet slamet, sekang tanggal 21 nganti tanggal 23 Pebruari 1861 kuwe padha manjat payon pendhapa “SI Panji” bener-bener ngrasakna kaya nunggang prau.

Rikalane blabur madan suda, “prau pendhapa Si Panji” kuwe uga krasa temurun, kosok baline rikalane blabur mundhak gedhe pendhapa kuwe krasa melu mumbul. Malah rikalane blabur sengsaya gedhe pendhapa Si Panji sing sasat kaya prau ditumpaki wong sepirang-pirang kaya-kaya copot sekang pondhasine.

Semono uga rikalane blabur sengsaya suwe sengsaya asat pendhapa Si Panji uga bali trep maring pondhasine kaya maune ! anane kedadean kuwe ing tembe mburi Pendhapa “Si Panji” ing saben malem Selasa Kliwon Dalag Jemuah Kliwon saka gurune cacah papat tansah disajeni arupa kembang, dupa (menyan), degan klapa ijo sarta uyah. Pendhapa Kabupaten kanga ran “Si Panji” kuwe yasane Bupati Banyumas kang kaping VII. Wondene “Si Panji” mano araneputrane sing dilestarikna dadi arane pendhapa kabupaten temekane sekiye.

Arane blabur Banyumas kuwe ujare para sesepuh Banyumas jan-jane wis diramalna dening wong-wong tuwa jaman semono sing waskitha maring thek kliwere kahanan. Ramalan kuwe ngandhakna ari ing tembe bakal ana, “Bethik mangan Manggar”. Tapine ramalan kuwe babar pisan ora ana sing nggople malah dianggep ngayawara.

Lha sing anggepan percaya, sapa ana “bethik”, kewan cilik bangsane iwak banyu sing uripe nang banyu arep mangan kembang klapa “manggar” sing dununge ana senduwure wit. Wit klapa kuwe metu manggar utawa kembange rikalane umure pitung tahun lan dhuwure kira-kira 3,5 nganti 4 meter. Ramalan kang semebar wektu kuwe babar pisan langka sing nglegewa babar pisan. Bareng blabur Banyumas dadi kanyatan wong nembe kemutan lan percaya maring ramalane wong tuwa sing bener-bener waskitha maring thek kliwere kahanan.

Bareng kahanan wis bener-bener terang lan blabur wus asat isih akeh sing bisa nyekseni kaya ngapa wujude bethik kang mangan manggar kuwi akeh cumplungklapa sing tiba ana njerone ditemokake bethik sing mati ana njeron cumplung klapa kuwi. Ananging uga ana sing bethike mati kewaregen anggone ngombe banyu klapa utawa kewaregen mangan klapane. Wiwit kedaden kuwe apa kang dadi omonge sesepuh ing Banyumas tansah digatekna deneng sing ngrungokna.

Kerusakan ing tlatah kabupaten utawa kadipaten Banyumas dalah raja pati jalaran blabur Banyumas kuwe bener-bener entuk kawigatene Bupati Banyumas Raden Adipati Cakranegara I, Bupati Banyumas kang kaping XII wektu kuwe. Kawicaksanane Raden Adipati Cakranegara kuwe olih kawigatenen Gupermen utawa Residen wektu kuwe. Panjenengan seda 1879 diganteni putrane Raden Adipati Cakranegara II.

Anane blabur Banyumas kuwe bukti utawa prasastine tesih bisa dideleng. Akeh para pendunung tlatah Banyumas sing padha nglestarekna bekas-bekas blabur Banyumas kuwe. Salah sijine sing mapan ing pinggir dalan gedhe Banyumas –Yogyakarta. Ana pojokan tembok tilas Karisidenan Banyumas, rikala semana sing sikine dimumpangatna kanggo Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas ana tengere dhuwure blabur kuwe dalah tanggal 21 tumekane 23 Pebruari 1861, cetha wela-wela.

Prasasti sing ora bakal ilang yakuwe Pendhapa “Si Panji” sing nate kanggo papan pangungsene wong sing padha munggah payone pendhapa kabupaten rikalane during dipindhah menyang kutha Purwakerta.

Siki Pendhapa “Si Panji” Banyumas wis pindhah maring Purwakerta. Monine siki Pendhapa “SI Panji” Purwakerta. Sing mapan nang kutha Banyumas arane Duplikat Pendhapa “Si Panji”.

Pendhapa “Si Panji” di pindhah maring Purwakerta tahun 1937 bebarengan karo madege kutha Purwakerta dadi ibu kuthane Kabupaten Banyumas deneng Adipati Aria Sudjiman Mertadireja Gandasubrata.

Wektu kuwe pindhahe pendhapa kudu ora kena nyebrang Kali Serayu dadi kudu muter mengalor muteri tuk Kali Serayu ing Pegunungan Dieng. Eloke saka guru dalah pondasine keng umure meh 200 tahun kuwe tesih wutuh. Kutha Banyumas lawas “Trima” dadi kecamatan lan tahun 1977 nan papan dununge Pendhapa “SI Panji” asli dibangun duplikat “Si Panji” tumekane siki.//Wibiyanto Soebagio